Disclaimer
 
Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Intermed Uitzendbureau bv of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intermed Uitzendbureau bv te Monster (Nederland).
De op deze website getoonde informatie wordt door Intermed Uitzendbureau bv met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Intermed Uitzendbureau bv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Aansprakelijkheid
 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Intermed Uitzendbureau bv , welke niet haar eigendom zijn, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Intermed Uitzendbureau bv. Hoewel Intermed Uitzendbureau bv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Intermed Uitzendbureau bv worden onderhouden wordt afgewezen. Intermed Uitzendbureau bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 
Privacyverklaring
 
Als u besluit uw gegevens naar Intermed uitzendbureau bv te zenden, geeft u Intermed daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van een (vaste) baan of bij het vervullen van uw vacature.
Intermed uitzendbureau bv zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel een baan te vinden of een vacature te vervullen.
 

 

Intermed Uitzendbureau, 

de intermediair voor werkzoekenden en werkgevers!